ΚΩΣ (1145)

Τελευταία νέα από την Κω.

Ο δημοτικός οργανισμός πολιτισμού-Αθλητισμού και βρεφονηπιακών σταθμών δήμου Κω, το τοπικό συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Καρδάμαινας,ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του παιδικού σταθμού και το εκπαιδευτηκό και βοηθητικό προσωπικό του σταθμού σας προσκαλούν στα εγκαίνια του νέου παιδικού σταθμού Καρδάμαινας την Παρασκευή 11-01-2013 στις 16:00
Στις 05-01-2013 πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθησαν στην περιοχή Πυλί Κω, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κω, δυο ημεδαποί ηλικίας 20 και 19 ετών για σε έλεγχο που τους έγινε βρέθηκε στην κατοχή τους ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 3,6 γραμμαρίων. Η ναρκωτική ουσία κατασχέθηκε.
Από τα τέλη του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις (Social Business Initiative) έθεσε δύο βασικούς στόχους: (α) την εισαγωγή ενός βραχυπρόθεσμου σχεδίου δράσεων για την υποστήριξη της ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, της κοινωνικής οικονομίας και της καινοτομίας και (β) την έναρξη ενός δομημένου διαλόγου για τη μελλοντική πορεία σε μεσο-μακροπρόθεσμη βάση.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι αποτέλεσμα των απαιτήσεων της ενιαίας αγοράς που ζητεί απασχόληση για όλους και σεβασμό στα ηθικά και τα κοινωνικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας. Ο σκοπός είναι μια «ιδιαίτερα ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς» και αφορά τόσο την στρατηγική «Ευρώπη 2020», όσο και τις πρωτοβουλίες «Ένωση Καινοτομίας», «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού», καθώς και τη «Δράση για την Ενιαία Αγορά».

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν ακόμα καλύτερα τις ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς, όμως προβλήματα και αγκυλώσεις δημιουργούν μια αναπτυξιακή υστέρηση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες είναι η ανεπαρκής πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η μη-αναγνώριση της ιδιαιτερότητάς τους από τις κοινωνίες και την πολιτική διοίκηση και εμπόδια θεσμικού χαρακτήρα.

Με σαφή εικόνα για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ενιαίας αγοράς, τόσο αναφορικά με τις κοινωνικές επιχειρήσεις, όσο και ως προς την κοινωνική οικονομία και καινοτομία, με την Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάγει 11 δράσεις κατά προτεραιότητα που ξεκίνησαν μέσα στο έτος 2012:

1. Δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για τα ταμεία κοινωνικών επενδύσεων που θα χρηματοδοτούν ειδικά τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα δραστηριοποιούνται σε όλη την ενιαία αγορά.

2. Συνδυασμός των δραστηριοτήτων χρηματοδότησης του Εργαλείου Μικρο-πιστώσεων Progress με το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική Αλλαγή και την Κοινωνική Καινοτομία 2014-2020 και με βασικό σκοπό: τη βελτίωση της ανάλυσης, της προαγωγής και την ανάπτυξης του νομικού και θεσμικού πλαισίου για τις μικρο-πιστώσεις.

3. Δημιουργία χρηματοδοτικού εργαλείου 90 εκατ. € για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων στο αρχικό επίπεδο της ίδρυσης, ανάπτυξη και επέκταση μέσα από επενδύσεις σε ταμεία αλληλεγγύης που θα παρέχουν ίδια κεφάλαια και εργαλεία αναχρηματοδότησης χρέους, μέσα από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική Αλλαγή και την Κοινωνική Καινοτομία.

4. Από το 2014 δίνεται επενδυτική προτεραιότητα στους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με σκοπό τη διαμόρφωση ξεκάθαρης νομικής βάσης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τη στοχευμένη περίληψη τέτοιων δραστηριοτήτων στα προγράμματα χρηματοδότησης των κρατών-μελών σε εθνικό επίπεδο.

5. Η αναγνώριση βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων άξιων προς μίμηση, μέσα από την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου χάρτη κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, όπου θα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά τους, τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, το οικονομικό τους ίχνος, οι προοπτικές για διασυνοριακή ανάπτυξη, οι κανόνες λειτουργίας και τα κριτήρια που αφορούν στα καταστατικά τους, οι φορολογικές ρυθμίσεις και τα υπάρχοντα συστήματα σήμανσης (labels).

6. Η δημιουργία μιας δημόσιας βάσης δεδομένων για ετικέτες (labels) και πιστοποιήσεις (certifications) ειδικά για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, που θα ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα και τη σύγκριση.

7. Η προαγωγή της αμοιβαίας εκπαίδευσης και η ανάπτυξη της επιχειρησιακής ικανότητας για κεντρικές και αποκεντρωμένες διοικήσεις σχετικά με την κοινωνική οικονομία, επιχειρηματικότητα και καινοτομία.

8. Η δημιουργία μιας ενιαίας, πολύγλωσσης, πλατφόρμας πληροφοριών και διαλόγου, που θα συνδέεται με την πλατφόρμα Social Innovation Europe και το Enterprise Europe Network, για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες, τις θερμοκοιτίδες, τα clusters, τους κοινωνικούς επενδυτές και την κοινωνία. Επίσης, σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης των κοινωνικών επιχειρηματιών σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ERASMUS, ERASMUS για νέους επιχειρηματίες, TEMPO, Νεολαία σε Δράση, Ορίζοντες 2020.

9. Η απλοποίηση του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, η εισαγωγή ενός κανονισμού για τα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα και η μελέτη της κατάστασης των αμοιβαίων ταμείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

10. Η ενίσχυση του στοιχείου της ποιότητας στις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να λαμβάνεται υπόψιν ο τρόπος εργασίας των, κοινωνικοί, ηθικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.

11. Η απλοποίηση των κανονισμών περί κρατικών ενισχύσεων για κοινωνικές και τοπικές υπηρεσίες (κανονισμοί De Minimis και υποχρέωση ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Στην Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις περιλαμβάνονται επίσης μελέτες και δράσεις για ζητήματα που συνδέονται με τον πυρήνα της κοινωνικής οικονομίας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας:

 Αξιοποίηση σε συνεργασία με τις τράπεζες των ανενεργών λογαριασμών για τη διάθεση των ποσών σε δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

 Πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε κεφάλαια συμμετοχών.

 Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στους ηλικιωμένους (αλλαγή καριέρας ή εθελοντισμός).

 Ενίσχυση της έρευνας (ανάπτυξη δορυφορικών οικονομικών λογαριασμών) στα κράτη-μέλη για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

 Ενδεχόμενη αναθεώρηση των περιορισμών στη χρηματοδότηση έως το τέλος του 2013 (General Block Exemption Regulation).

 Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη φορολογία και τις επενδύσεις μεταξύ κρατών-μελών.

 Ανταλλαγή καλών πρακτικών για τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποθεματικών των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται επιπλέον να συγκεντρώσει στοιχεία για τις προοπτικές ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς μέσω:

 Φόρουμ Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων για τη βελτίωση της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων.

 Αξιοποίησης ανενεργών πατεντών από κοινωνικές επιχειρήσεις.

 Ανάπτυξης χρηματιστηρίων για κοινωνικές επιχειρήσεις.

 Αξιοποίησης των εθελοντών και των δωρεών από τις κοινωνικές επιχειρήσεις χωρίς ειδικά φορολογικά βάρη.

 Ενδεχόμενης εισαγωγής νέων θεσμικών μορφών όπως το ευρωπαϊκό μη-κερδοσκοπικό σωματείο ή η ευρωπαϊκή κοινωνική επιχείρηση.

Ομάδα Εμπειρογνωμόνων GECES

Για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στην Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (GECES Group of Experts on Social Entrepreneurship), η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών-μελών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς κοινωνικής επιχειρηματικότητας, εκπροσώπους του τραπεζικού τομέα και των χρηματοδοτικών θεσμών, ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Η Ομάδα GECES συνεστήθη για το διάστημα 2012-2017 για να συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις ευκαιρίες, την ανάπτυξη, τη διοργάνωση και την εφαρμογή όλων των δράσεων που αναφέρονται στην Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, καθώς και σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας. Ειδικότερα, η Ομάδα GECES:

 Επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προετοιμασία της νομοθεσίας ή στους ορισμούς πολιτικής.

 Συντονίζει τα κράτη-μέλη, ανταλλάσσει απόψεις, παρακολουθεί την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τις εθνικές αρχές.

 Συμβάλλει στην προετοιμασία νομοθετικών πράξεων.

 Προσφέρει τεχνογνωσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων, δηλαδή πριν η Επιτροπή προωθήσει τις δράσεις αυτές στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.

Το Σώμα των Εμπειρογνωμόνων αποτελείται από ειδικούς, επιλεγμένους για τη βαθιά γνώση και την επιβεβαιωμένη εμπειρία σε ζητήματα κοινωνικής και καινοτόμου οικονομίας. Εκπρόσωποι τραπεζών, ακαδημαϊκοί, διοικητικά μέλη κοινωνικών επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και συλλογικών φορέων, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών συναποτελούν το σώμα του GECES.

Υπό-Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Αποτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων Το ελπιδοφόρο μήνυμα για την Κοινωνική Οικονομία, το θεσμό του συνεργατισμού και συνεταιρισμού και την ανάπτυξη των δράσεων της κοινωνίας των πολιτών, είναι η λειτουργία της Υπό-Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη Μέτρηση Κοινωνικών Επιπτώσεων. Πρόκειται για ένα θεσμικό άλμα και μια καθοριστική εξέλιξη αφού η Υπό-Ομάδα θα οργανώσει για πρώτη φορά την αναγνώριση της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με θεσμικά, εθνικολογιστικά και τραπεζικά κριτήρια. Η Υπό-Ομάδα θα αναπτύξει όλες τις πρωτότυπες μεθοδολογίες που απαιτούνται ώστε δύο πολύ σημαντικά εργαλεία που ετοιμάζονται να μπουν σε λειτουργία: η διοχέτευση 90 εκατ. € από το PSCI και η λειτουργία των Ταμείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Social Entrepreneurship Funds).

Σύντομα, οι φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας θα έχουν τη δική τους αποκλειστική και προνομιακή πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ανεξάρτητα Ταμεία που θα δημιουργηθούν στις χώρες μέλη.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι τομείς του συνεργατισμού, της κοινωνικής αυτοοργάνωσης, της εθελοντικής προσφοράς και της καινοτόμου κοινωνικής επιχειρηματικότητας έχουν μια μοναδική ευκαιρία να αναπτυχθούν μέσα από τη στιβαρή και πρακτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποσαφηνίζοντας το σχέδιο δράσης και απελευθερώνοντας τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει το τοπίο και οικοδομεί μια Κοινωνική Οικονομία για τους πολίτες.
περισσότερος κόσμος απ' ότι τα Χριστούγεννα (κυρίως εργαζόμενοι του Δήμου με ιδιαίτερο συμβολισμό η επίσκεψη του Σωμ. εργαζομένων και των εργαζομένων του πρώην λατομείου - οι οποίοι έχουν πληρωθεί το 40% των οφειλομένων τους με διαβεβαίωση ότι μέσα στον Ιανουάριο θα τους καταβληθούν και τα υπόλοιπα...)

Ενώ αύριο το μεσημέρι (μετά τη Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό) αναμένεται να υπάρξει συνέχεια και για τους υπόλοιπους...

Κυριάρχησαν οι ευχές και τα Χριστουγεννιάτικα μηνύματα του Δημάρχου και των στελεχών της Δημ. Αρχής με τις προσδοκίες τους για το 2013...

Τα συγχαρητήρια του Δημάρχου απέσπασαν η Φιλαρμονική Κω με τον Θ. Πουλιού, η Φιλαρμονική Ηρακλειδών με τον Ν. Γκαναβούρα και ιδιαίτερα η στρατιωτική μουσική με τα παραδοσιακά κάλαντα από διάφορες περιοχές της χώρας που ενθουσίασε τον Δήμαρχο κ μίλησε για αυτή στα ΜΜΕ.aegeanews.gr
Ακόμη μία δικαίωση των προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής, των στελεχών του Δήμου μας και των νέων ανθρώπων που πιστεύουν και συμμετέχουν ενεργά στο εγχείρημα αλλαγής του αναπτυξιακού και επιχειρηματικού μοντέλου του τόπου μας, με κεντρικό άξονα τον άνθρωπο, ήρθε με την ένταξη της Πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» με κωδικό MIS 376025 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί με 214 χιλιάδες Ευρώ και στόχος του είναι η υποστήριξη των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως είναι οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45, τα άτομα που ζουν στα όρια της φτώχιας ή απειλούνται από φτώχια, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, τα ΑΜΕΑ, οι Έλληνες Αθίγγανοι κ.α. που αντιμετωπίζουν έντονο αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Η υποστήριξη εστιάζεται στην επανένταξη στην αγορά εργασίας μέσω της ανάπτυξης μορφών Προσέγγισης, Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και ανάπτυξης κυρίως της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας αλλά και κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών της τοπικής επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων.

Από το έργο θα προκύψει η σύσταση μικρών ευέλικτων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του ν.4019/2011 στο Δήμο Κω που ήδη έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον για την σύσταση και την υποστήριξη της λειτουργίας Κοιν.Σ.Επ. του ν. 4019/2011 με την ψήφιση και θεσμοθέτηση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ για την προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Νησί της Κω και έχει ψηφισμένο στον προϋπολογισμό του το ποσό των 2 εκ. € για την στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ ΕΚΟ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ» στην οποία συμμετέχουν η ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, ο ΔΗΜΟΣ ΚΩ, ο ΔΟΠΑΒΣ, η ΔΕΥΑΚ, η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, το ΚΕΚ ΕΝΑ και το ΚΕΚ ΕΨΙΛΟΝ.

Αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνδυασμό με τις δράσεις που αναπτύσσει η ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ, το ΚΕΠΑ και το υπό σύσταση Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου της Κω δημιουργούν πλέον ένα δίχτυ προστασίας και ουσιαστικής παρέμβασης έναντι της ανεργίας, της ετεροαπασχόλησης, του κοινωνικού αποκλεισμού και της μετανάστευσης που αντιμετωπίζουν κυρίως οι νέοι άνθρωποι του νησιού μας.

Η Δημοτική Αρχή έχοντας θέσει από την πρώτη μέρα ξεκάθαρους στόχους δεν πρόκειται να υποκύψει στα πολιτικά παιχνίδια, τις πιέσεις, τους εκβιασμούς και την πολιτική ένδυα αυτών που θέλουν τους νέους του νησιού μας μόνιμα εξαρτημένους από την εκάστοτε τοπική εξουσία. Καλούμε τους νέους του νησιού μας να δώσουν τη μάχη για το δικό τους μέλλον χωρίς καμία προϋπόθεση ή δέσμευση γιατί πολύ απλά αυτό το νησί και το μέλλον του τους ανήκει.

Η Δημοτική Αρχή θέλοντας να συμβάλει στον αγώνα για την απασχόληση ανέργων συμπατριωτών μας γυναικών και ανδρών που πλήττονται από την οικονομική κρίση και τα σκληρά μέτρα, αναδιατάσσει τις δράσεις της σε έργα και προμήθειες και προτείνει προς την Κυβέρνηση ένα καινοτόμο πρόγραμμα απασχόλησης για την κοινωνική συνοχή ελπίζοντας ότι θα τύχει της έγκρισης της για να προωθηθεί άμεσα προς υλοποίηση.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στο, χθεσινό, Δημοτικό Συμβούλιο με σκοπό να προωθηθεί άμεσα προς τα αρμόδια Υπουργεία, προς έγκριση, η πρόταση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΚΩΣ-ΕΛΠΙΣ» για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την υποστήριξη δράσεων κοινωφελούς και κοινωνικού σκοπού για την απασχόληση ανέργων.

Πέραν αυτού του στόχου το διετές αυτό πρόγραμμα ευελπιστεί να καλύψει με την απασχόληση των ανέργων επιτακτικές ανάγκες του Δήμου και του νησιού ιδίως στην προετοιμασία και την ετοιμότητα μας στην τουριστική περίοδο, αλλά και στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ο Δήμος μας θα διαθέσει για την υλοποίηση του προγράμματος 800 χιλιάδες ευρώ το 2013 και 700 χιλιάδες ευρώ το 2014. Ζητώντας από το Υπουργείο Απασχόλησης εάν το επιθυμεί να το ενισχύσει και με δικούς του πόρους. Στο πρόγραμμα θα κληθούν να πάρουν μέρος ως δικαιούχοι, φορείς μη κερδοσκοπικοί, Αστικές εταιρείες και Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις οι οποίοι θα προσλάβουν άνεργους συμπατριώτες μας.

Οι δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συστήσουν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία θα συντονίζει και θα διεκπεραιώσει το πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου 4019/2011.

Το πρόγραμμα είναι ακριβώς το ίδιο με τα επιδοτούμενα προγράμματα του Υπουργείου Απασχόλησης με την διαφορά ότι τις κοινωφελείς και αναπτυξιακές δράσεις και τους πόρους τις επιλέγει και τους προσφέρει ο Δήμος της Κω. Με αυτό το πρόγραμμα:

Απελευθερωνόμαστε από την γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις της κεντρικής διοίκησης που καθιστά αναποτελεσματική την προσπάθεια και εκθέτει με τις καθυστερήσεις της μισθοδοσίας την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και τον σεβασμό στην εργασία.

Προσφέρουμε ετήσια 120 θέσεις εργασίας ενός εξαμήνου σε ανέργους συμπατριώτες μας που έχουν ανάγκη εργασίας και χρημάτων. Και καλύπτουμε με την κοινωφελή εργασία επιτακτικές ανάγκες του νησιού μας.
Η Εκδήλωση «Ζωντανή Απεικόνιση Χριστουγεννιάτικης Φάτνης», που ήταν προγραμματισμένη να γίνει την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012, στον Κύκλο Αεροδρομίου (Ποριά) και ώρα 12:00-17:00, ματαιώνεται, λόγω της παρουσίασης του cd της κ. Άννας Καραμπεσίνη, που θα γίνει την ίδια ημέρα(30/12/2012) στις 12:00 το μεσημέρι στην Αίθουσα Κοίμησεως της Θεοτόκου στην Αντιμάχεια.
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου της Κω και το στελεχιακό δυναμικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν τους 94 συμπατριώτες μας γυναίκες και άνδρες, επιστήμονες και μη, που εργάστηκαν για 5 μήνες μέσω του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας με διάθεση προσφοράς και εργατικότητας για να διατηρηθεί το νησί μας ωραίο και καθαρό.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις δυσκολίες, την αναλγησία και την καθυστέρηση των αρμόδιων κρατικών φορέων και τα λίγα χρήματα της αμοιβής τους, προσπαθήσαμε όμως να αισθανθούν ως υπάλληλοι του Δήμου μας όπως και όλοι οι άλλοι και αγωνιζόμαστε ώστε να υπάρξει συνέχεια.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Δήμου μας και του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δωδεκανήσου καταφέραμε οι εργαζόμενοι του προγράμματος να λάβουν το μεγαλύτερο ποσό των δεδουλευμένων τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου και ευελπιστούμε το συντομότερο δυνατό να καταβληθεί και το υπόλοιπο ποσό.

Παράλληλα με την υποστήριξη του Δήμου μας οι 12 εποχικοί υπάλληλοι όπου υπάρχει η διένεξη μεταξύ ΑΣΕΠ και Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαιώθηκαν δικαστικά και με την έκδοση της απόφασης θα καταβληθούν και σε αυτούς τα δεδουλευμένα. Ο Δήμος της Κω ιδιαίτερα τους τουριστικούς μήνες έχει ανάγκη περισσότερους από 150 εποχιακούς υπαλλήλους που δυστυχώς δεν μας επιτρέπεται να προσλάβουμε εξ αιτίας των απαγορευτικών δεσμεύσεων του μνημονίου.

Για τον λόγο αυτό, για την ετοιμότητα της υπηρεσίας Καθαριότητας του Καλοκαιρινούς μήνες και για την αντιμετώπιση της ανάγκης απασχόλησης των ανέργων συμπατριωτών μας η Δημοτική Αρχή εργάζεται μελετώντας τους τρόπους αντιμετώπισης τους τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του 2013. Η Δημοτική Αρχή εύχεται σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου μας, εποχικούς και μόνιμους, καλές γιορτές, υγεία και ένα δημιουργικό και παραγωγικό νέο έτος.
από τη σημερινή κοσμοσυρροή (πολύ πριν ξεκινήσει η εκδήλωση) βοηθούσης και της σχεδόν καλοκαιρινής ημέρας

σε ένα μαγευτικό τοπίο στη βρύση "ποριά", στην Αντιμάχεια.

Τόσο η απεικόνιση της Φάτνης από τα παιδιά (που είχε ξεκινήσει από τον Πολιτιστικό σύλλογο Αντιμάχειας η ΠΡΟΟΔΟΣ, πριν απο 17 χρόνια και συνεχίζεται φέτος έπειτα από διακοπή κάποιων χρόνων), όσο και η εντυπωσιακή συμμετοχή από τη μια του χορού των Ιεροψαλτών της Αντιμάχειας υπό τον πρωτοψάλτη Αντώνη Σαράγια και από την άλλη της χορωδίας ΑΡΙΩΝ (που πρόσφατα έκλεψε την παράσταση και σε ζωντανή μετάδοση σε πρωινή εκπομπή της ΝΕΤ), άφησαν τον κόσμο (μικρούς και μεγάλους) κατενθουσιασμένο.

Επίσης ο Πολιτιστικός σύλλογος κερνούσε τον κόσμο γλυκίσματα μαζί με ζεστό τσάι (με γαρύφαλλο) και κονιάκ.

aegeanews.gr
Την 23-12-2012/22.45 στη Κω, συνελήφθησαν (5) ημεδαποί, γιατί στην κατοχή τους βρέθη-καν και κατασχέθηκαν (10,4) γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και (1) δενδρύλλιο κάνναβης.
HomeΚΩΣ Top of Page